Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. GEGEVENS

Voor;

Aqua Nature 27D – Rick Vermeersch, Groenestraat 2, 8340 Moerkerke-Damme,
Oasis Beach F3003 – Britt en Vince Vermeersch, beheerder door Rick Vermeersch, Groenestraat 2, 8340 Moerkerke-Damme,
Varudi 1.09
Varudi 2.23

2. ALGEMENE BEPALINGEN

Appartementeninspanje.be, is een website gezamelijk beheerd door alle bovenvermelde partijen en biedt haar bezoekers de mogelijkheid om de desbetreffende panden te huren via dit online platform.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle panden en elke verhuring die de huurder bij ons plaatst.

De huurder aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  Indien de huurder niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen transactie met ons te doen.

3. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn all-inclusief en alle andere verplicht door de huurder te dragen taksen.  Indien er extra kosten zijn zoals, maar niet beperkt tot vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de huur (binnen de gestelde periode), zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto(‘s) is/zijn decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. Betaling

Indien de aanvangsdatum minder dan 30 dagen is van de reserveringsdatum zal bij reservering het volledige bedrag opgevraagd worden.

Indien de aanvangsdatum meerder dan 30 dagen verwijderd is van de reserveringsdatum zal een voorschot van 30% opgevraagd worden te voldoen binnen de 8 dagen na reservering, en het saldo opgevraagd ten laatste 30 dagen voor aanvangsdatum.

5. ANNULERING – NO SHOW

Indien een annulering wordt aangevraagd binnen de 30 dagen voor de aanvang van de verhuring blijft het volledige bedrag betaalbaar.

Indien een annulering wordt aangevraagd voor de 30 dagen van aanvang van de verhuring blijft het betaalde voorschot behouden ter compensatie, en vervalt de opeisbaarheid van het saldo.

6. AANBOD

Elk huur aanvraag staat open voor iedereen, maar kan zonder opgave van redenen door de eigenaar geweigerd worden.

De voorgestelde panden zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de website en de bookings-beheersmodule met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons.

Wij zijn wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ons.

Wij zijn gerechtigd om -zonder opgave van redenen- een verhuring te weigeren, de volledige betaling in éénmaal op te vragen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de verhuring.

7. ONLINE RESERVEREN

De huurder heeft de mogelijkheid om de panden op de website aangeboden, te huren. De verhuring als verbintenis komt tot stand op het moment dat de huurder zijn voorschot en/of volledige betaling bij ons toekomt. Een bevestigingsmail hiervan wordt naar de huurder gericht.

De huurder heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via Paypal (indien actief)
  • via kredietkaart (Paypal) (indien actief)
  • via bankkaart (Paypal) (indien actief)
  • via bank overschrijving

8. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Het niet of laattijdig betalen van het voorschot, saldo en/of volledig bedrag, kan leiden tot de schrapping van de huur reservatie.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover wij beschikken, is de huurder ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

9. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van het pand of andere tekortkomingen, moet onmiddellijk worden gemeld bij de respectievelijk eigenaar.

10. PRIVACY

Wij verbinden ons ertoe Uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die U middels Uw reservatie afsluit, en om U vrijblijvend informatie van ons toe te sturen.  Wil U ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook Uw e-mailadres door.

Wij behandelen Uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  U kan Uw gegevens op elk moment opvragen, laten verbeteren, wijzigen of schrappen, en U kan weigeren dat appartementeninspanje.be die gegevens gebruikt om U informatie toe te sturen.  Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot Uw paswoord.

Wij respecteren strikt de Belgische wet van 8 december 1992 en de vernieuwde wetgeving van 25 mei 2018, met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.  Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat U problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij U contact met ons op te nemen zodat wij Uw reservering alsnog kunnen invoeren.

De website houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  Indien U vragen hebt over deze privacy statement, kan U ons contacteren via mail.

11. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door appartementeninspanje.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van appartementeninspanje.be.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

appartementeninspanje.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.  Elke verhuring na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

13. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht.  Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Appartementeninspanje.be gebruikt worden.

16. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan Uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

Appartementen in Spanje

GRATIS
BEKIJK